Ab Rahman, A. “KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR”. Jurnal Syariah, vol. 13, no. 1, Aug. 2019, pp. 37-63, http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22847.