Mohamed @ Haji Daud, Norizah, and Asmak Ab Rahman. 2017. “WAKAF PENJAGAAN KESIHATAN: KAJIAN KES DI HOSPITAL WAQAF AN-NUR: Healthcare Waqf: Case Study in Hospital Waqaf An-Nur”. Jurnal Syariah 23 (3):401-34. https://doi.org/10.22452/js.vol23no3.3.