Ab Rahman, Asmak. 2019. “KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR”. Jurnal Syariah 13 (1):37-63. http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22847.