Ab Rahman, A. (2019). KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR. Jurnal Syariah, 13(1), 37–63. Retrieved from http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22847